Sprogimo ir užsidegimo rizikos vertinimas

– sprogimo rizikų skaičiavimo metu įvertiname sprogimo ir užsidegimo riziką, bei numanomą poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai. Teikiame pasiūlymus ir sprendimus darbuotojų saugai didinti. ATEX direktyvos nuostata: „visa elektrinė ir mechaninė įranga turi atitikti nustatytoms sprogioms zonoms keliamus reikalavimus, jei sprogimo rizikos vertinimas nenurodo kitaip.“ Neretai rizikų vertinimas yra sprogių zonų klasifikavimo ataskaitos dalis. Svarbu atminti, kad net ir tais atvejais, kai įmonėje nėra nustatytos potencialiai sprogios aplinkos, tačiau procese dalyvauja sprogios / degios medžiagos - yra būtina atlikti rizikos vertinimą. Rizikos vertinimas atliekamas kartu su užsakovo specialistais, remiantis galiojančiais EU standartais, gerąja praktika bei įmonės ar sektoriaus nelaimingų atsitikimų istorija.

Norite paklausti?

Skambinkite: +370 687 76555

www.hazop.eu